torsdag 6 september 2012

Ny bok
Nu finns den att beställa:

Pb 31, N-9521 Guovdageaidnu tel +47 78486772, 91792526 dat@dat.net www.dat.net


ISBN 978 82 90625 67 7

Åarjelsaemiengïelesne/på sørsamisk

123 s., 135 sek, 110 nok


Daate barkoegærja sån viehkine dutnjien maahta årrodh gosse

edtjh kasusi bïjre lïeredh.

Gærja sjeahta dovne maadth- jïh noerebealan-skuvlen

learoehkidie, voestes- jïh mubpiengïelen lohkehtæmman.

Fïerhten kasusem buerkiestamme guktie jåhta jïh fïerhten

kasusasse lïerehtimmieh, jïehtegi- jïh lohkeme-boelhketjigujmie.

Dette er en lære- og arbeidsbok som omhandler de åtte kasus som finnes

i sørsamisk. For hver kasus finnes det eksempel på to- og trestavelses

substantiver med forklaringer, meninger og lesetekster med tilhørende

arbeidsoppgaver.

Boka er skrevet helt på sydsamisk og passer kanskje fremst elever i

grunnskolen som leser samisk som første eller andre språk. Boka kan også

være til god hjelp på høgre nivå for de som vil lære seg hvordan kasus

fungerer i sydsamisk.

Boka er utviklet etter initiativ av Elgå skole.
 
Författare: Sig-Britt Persson

Madeleine Renhuvud har illustrert boken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar