måndag 24 oktober 2011

Hielje

Daan hielje buerie orreme. Jih jijnjh luste.
Ij naan laedtie mijjen ådtjeme bene jijnje hijven.


... jih njaelkies beabpmoeh


fammah

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar